KVALITET & MILJÖ

KVALITET

Kvalitet är ett av våra viktigaste nyckelord. I certifieringar och genomtänkta policys anges färdriktningen för hur kvalitetsfrågorna ska hanteras. Ett kvitto på vår måluppfyllelse är över 4.000 levererade minigarage sen starten, varav många fortfarande är i drift hos nöjda användare.

MÅL OCH POLICY

Dooman ska vara ett företag med stort kvalitetsmedvetande som på alla väsentliga punkter följer EU:s regelverk.
I vår kvalitetspolicy definieras våra kvalitetsmål:


- Nöjda och återkommande kunder

- Hög servicenivå och god flexibilitet

- Korta ledtider och leverans i rätt tid

- Leveranser av felfria produkter med rätt kvalitet

- Rätt teknisk kunskap

- Motiverad och kunnig personal
FÖR ATT UPPNÅ DETTA SKA VI:

Ha en effektiv organisation med tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning

Ha en bra relation med användare, beställare och partners, lyssna på deras önskemål och ha produkter och service som svarar upp
mot deras krav

Se till att våra medarbetare har rätt utbildning, kompetens och inställning för sina arbetsuppgifter

Skapa en arbetsmiljö som verkar för ständiga förbättringar
MILJÖ

Vår verksamhet bygger på att finna arbetssätt och rutiner som minimerar vår påverkan på miljön. I praktiken innebär detta hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, genomtänkta system för återvinning av material och produktionsmetoder som förhindrar alla typer av föroreningar. 

MILJÖPOLICY

Dooman ska aktivt arbeta med att minimera miljöbelastande faktorer.

GODA MILJÖEFFEKTER NÅR VI GENOM ATT:

Miljöhänsyn utgör en del av affärsprocessen och integreras i vår verksamhet

Föra en aktiv dialog med beställare, partners och leverantörer för att uppnå minskad miljöbelastning

Alltid uppfylla de lagar, förordningar och övriga bestämmelser som påverkar vår verksamhet

Ständigt arbeta med miljöförbättringar, förebygga förorening och minska miljöbelastningen från vår verksamhet

Alla medarbetare känner sitt ansvar för miljön och förstår sin roll i arbetet att minska företagets miljöpåverkan

Vid utveckling av produkter skall material och teknik som medverkar till ett uthålligt och ekologiskt samhälle premieras

KONTAKTA OSS

Tack för att ni vill komma i kontakt med oss på DOOMAN, vi ser fram emot att hjälpa er och tillmötesgå era önskemål och frågor.  KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA I KONTAKT MED OSS

.